WWE Draft Night 2: Alle finalen Picks in der Übersicht

Nachfolgend alle finalen Draft-Picks:

Draft Pick bei WWE Watch Along

0a draftpool 12.10.20

Runde 1

1 draftpool 12.10.20

2 draftpool 12.10.20

3 draftpool 12.10.20

4 draftpool 12.10.20

5 draftpool 12.10.20

Runde 2

6 draftpool 12.10.20

7 draftpool 12.10.20

8 draftpool 12.10.20

9 draftpool 12.10.20

10 draftpool 12.10.20

Runde 3

11 draftpool 12.10.20

12 draftpool 12.10.20

13 draftpool 12.10.20

14 draftpool 12.10.20

15 draftpool 12.10.20

Runde 4

16 draftpool 12.10.20

17 draftpool 12.10.20

18 draftpool 12.10.20

19 draftpool 12.10.20

20 draftpool 12.10.20

Runde 5

21 draftpool 12.10.20

22 draftpool 12.10.20

23 draftpool 12.10.20

24 draftpool 12.10.20

25 draftpool 12.10.20

Runde 6

26 draftpool 12.10.20

27 draftpool 12.10.20

28 draftpool 12.10.20

29 draftpool 12.10.20

30 draftpool 12.10.20

Runde 7 (Raw Talk)

31 draftpool 12.10.20

32 draftpool 12.10.20


33 draftpool 12.10.20

34 draftpool 12.10.20